علی اصغراحمدی از معاونت سیاسی وزارت کشور استعفا داده و عبدالرضا رحمانی‌فضلی آن را پذیرفته است.

علی اصغراحمدی از معاونت سیاسی وزارت کشور استعفا داده و عبدالرضا رحمانی‌فضلی آن را پذیرفته است.

گفته می‌شود اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی جایگزین اوخواهد شد.


operated by Data Computer