به بهانه دستور پادشاه عربستان مبنی بر آزادشدن رانندگی زنان، سایت کگل این کارتون ها را منتشر کرد.

به بهانه دستور پادشاه عربستان مبنی بر آزادشدن رانندگی زنان، سایت کگل این کارتون ها را منتشر کرد.

 
تصاویر/عاقبت رانندگی زنان در عربستان
 
تصاویر/عاقبت رانندگی زنان در عربستان


operated by Data Computer