استاندار مازندران با صدور حکمی مشاور و مسئول پیگیری‌های ویژه استاندار را منصوب کرد.

حسن عسگری

 محمد اسلامی، استاندار مازندران با صدور حکمی حسن عسگری را به سمت مشاور و مسئول پیگیریی های ویژه استاندار منصوب کرد.
 

در بخشی از این حکم آمده است: نظر به سوابق و تجارب و تعهد و تقید جنابعالی به موجب این حکم به سمت مشاور و مسئول پیگیریهای ویژه استاندار منصوب می شوید.
 

امید است با اتکال به الطاف الهی و تمتع از تجارب علمی و عملی خویش و در چارچوب قوانین و مقررات در ایفای بهینه و مطلوب وظایف محوله موفق و مؤید و منصور باشید.
 

پیش از این مهندس محمد اسلامی با صدور حکمی فیض الله حکیمی را به عنوان سرپرست حوزه استاندار مازندران منصوب کرده بود.


operated by Data Computer