نخستین دفترخدمات الکترونیک قضایی شهرستان آمل به بهره برداری رسید.

این دفتر به منظور کاهش مراجعات مردمی برای ارائه دادخواست های قضایی به دادگستری به عنوان سیزدهمین دفتر مازندران در این شهرستان راه اندازی شد.
 ازجمله اهداف راه اندازی این دفاتر ثبت الکترونیکی دادخواست های قضایی وارجاع آن به مقام های قضایی وشعبه های تخصصی با هدف کاهش حجم پرونده های وحضور کمتر مردم در دادگستری است.


operated by Data Computer