بانک مرکزی نموداری منتشر کرده است که نشان می دهد، استان مازندران در سال 96 بالاترین نرخ تورم را به میزان 10.6 درصد داشته و استان بوشهر با نرخ 7 درصد پایین ترین تورم را تجربه کرده است.

بر اساس آخرین امارها مازندران رکورددار نرخ تورم درسال گذشته بوده است و استان بوشهر نیز کمترین نرخ تورم را درسال گذشته داشته است.

بانک مرکزی نموداری منتشر کرده است که نشان می دهد، استان مازندران در سال 96 بالاترین نرخ تورم را به میزان 10.6 درصد داشته و استان بوشهر با نرخ 7 درصد پایین ترین تورم را تجربه کرده است.

 

بالاترین نرخ تورم در کدام استان کشور است؟

 


operated by Data Computer