حجت السلام حیدری مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از دریافت سند مالکیت موقوفهحاج محمد حسن لیتکوهی واقع در قریه تلیران خبرداد.

 حجت السلام حیدری مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از دریافت سند مالکیت موقوفهحاج محمد حسن لیتکوهی واقع در قریه تلیران خبرداد.

وی افزود: این موقوفه به مساحت ۱۶۹۷۸۰۴متر مربع (بیش از ۱۶۹ هکتار) است.


operated by Data Computer