توسط محیط‌بان مازندرانی انجام شد؛

محیط بان مازندرانی تصاویری زیبا از پلنگ در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی شمالی ثبت کرده است.

ابوالفضل رهبری زاده محیطبان مازندرانی موفق به ثبت و ضبط تصاویری زیبا از پلنگ در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی شمالی کرده است.

پلنگ از گونه‌های درمعرض خطر و تحت حمایت محیط زیست به شمار می‌رود.


operated by Data Computer