در گذشته قهوه خانه یکی از نهادهای سنتی بود که نیاز مردم آن را در جامعه پدید آورد...