برای اینکه بدانید اولین خلبان آملی هواپیما و هلی کوپتر که بود به متن خبر زیر مراجعه کنید.

به گزارش پایگاه خبری آمل نیوز، اولین خلبان آملی ، محمد ملک متولد ۱۳۲۹ صادره از آمل فرزند رضا با درجه سروان فارغ التحصیل از دانشگاه  


operated by Data Computer