پس از برگزاری جلسه هیات دولت، سیدمحمود حسینی پور نوری به‌عنوان استاندار مازندران معرفی شد.

در جلسه هیات دولت سیدمحمود حسینی پور نوری  به‌عنوان استاندار مازندران معرفی شد.

سیدمحمود حسینی پور نوری معاون دادستان کل کشور و قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور بوده است.

وی اصالتا اهل منطقه بلده شهرستان نور می باشد.

وی امروز در جلسه هیات دولت شرکت و رسما به‌عنوان استاندار مازندران معرفی شد.


operated by Data Computer