با ما همراه باشید

دسته بندی نشده

کمی کودکی برای کودکان

کودکان کار به دلیل داشتن وضعیت عاطفی نا مناسب و شرایط خاص زندگی،دارای روحیه ای حساس و از نظر عاطفی، آسیب پذیرتر از کودکان هم سن و سال خود هستند.

منتشر شده

در